Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s činností vyvíjenou naší firmou zpracováváme různé druhy osobních údajů, a to jak 
ve vztahu k našim zaměstnancům, tak též k obchodním partnerům a dalším osobám, se kterými vstupujeme 
do kontaktu.

I pro naši firmu je proto závazné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25.5.2018.

Zabezpečení osobních údajů všech dotčených osob patří mezi důležité povinnosti naší firmy. Ubezpečujeme Vás, že jsme učinili veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít k úniku Vašich osobních dat a jejich zneužití nepovolanými osobami.

Za tím účelem jsme přijali následující opatření:

Zaměstnanci
V souvislosti se zpracováním osobních údajů našich zaměstnanců vedeme jen nezbytné záznamy nutné pro výkon personální a mzdové agendy. Zaměstnanci byli seznámeni s tím, které informace jsou o nich shromažďovány a je-li to třeba, vyjadřují se shromažďováním osobních údajů souhlas.

Obchodní partneři a další osoby
O konkrétních osobách obchodních partnerů shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost jako je např. nákup, prodej, poradenství atd. Své obchodní partnery a další osoby tímto žádáme, aby též oni věnovali pozornosti pravidlům GDPR ve vztahu k nám a našim zaměstnancům.

Kamerový systém
Firma za účelem ochrany svých oprávněných zájmů využívá kamerového systému. Objekt je řádně v tomto smyslu označen. Záznamy jsou uchovávány po dobu 
60 kalendářních dnů, poté jsou automaticky přehrávány. Správcem kamerového systému je Ing. David Ryska. Kontaktní osobou v této věci je

Ing. David Ryska
E-mail david.ryska@medirol.cz
Telefon +420 728 533 356

Softwarové produkty
Podrobně posuzujeme a budeme tak činit i v budoucnu, zda stávající softwarové produkty evidující osobní údaje obsahují dostatečné zabezpečení proti zneužití osobních údajů jejich prostřednictvím a požadujeme od dodavatelů těchto softwarových produktů podporu 
v rámci GDPR

Pokud osobní údaje Vámi poskytnuté nejsou již třeba (např. byl ukončen pracovní poměr, byla naplněna či jinak ukončena spolupráce na základě smlouvy), shromažďujeme je pouze po nezbytně nutnou dobu dle přijaté směrnice a platných právních předpisů ČR pro nakládání s osobními údaji. Ostatní údaje, které nepodléhají archivaci, likvidujeme.

Dále Vás informujeme, že správcem osobních údajů je:
MEDIROL, s.r.o., sídlo Praha 4, Na Strži126/4, PSČ 140 00,
IČ 64506592.

Konkrétní osobou pověřenou agendou GDPR je:
Ing. Diana Rysková
E-mail diana.ryskova@medirol.cz
Telefon +420 774 884 738

na kterou je možné se obracet s konkrétními dotazy stran ochrany Vašich osobních údajů.

Firma nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Abychom mohli zajistit řádný chod naší firmy, jakož 
i poskytovat řádně a kvalitně služby, ke kterým jsme se zavázali, mají přístup k Vašim osobním údajům též některé třetí osoby. Jedná se zejména o advokáty, účetní a daňové poradce, poskytovatele IT služeb; s těmito osobami máme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřeny řádné smlouvy, v nichž je ochraně Vašich osobních údajů věnována náležitá pozornost.

Máte právo kdykoliv se obrátit na naši firmu a požadovat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování 
a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Svá práva můžete uplatnit kdykoliv prostřednictvím výše uvedené osoby pověřené agendou GDPR u správce osobních údajů, kterým je 
MEDIROL, s.r.o.
S případnou stížností se můžete obrátit též na Úřad na ochranu osobních údajů.

Závěrem si dovolujeme požádat, abyste výše uvedené informace sdíleli též s dalšími osobami, které jste uvedli ve smlouvě nebo v průběhu jejího trvání, aby se i oni seznámili s tím, že v souvislosti s Vaší smlouvou jsou naší firmou zpracovávány osobní údaje též o těchto dalších osobách.

Věříme, že společnými silami zabezpečíme osobní údaje tak, jak to nařízení GDPR předepisuje. Samozřejmě vpřípadě jakékoliv změny platných právních předpisů zohledníme tyto v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů.

V Praze dne 25.5.2018

MEDIROL, s.r.o.
Ing. Diana Rysková, ml.
V Praze dne 25.5.2018